Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 6 клас

Нормативні документи

Інтегрований курс “Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти” (5–6 класи) реалізує завдання громадянської та історичної освітньої галузі Державного стандарту базової середньої освіти.

Метою громадянської та історичної освітньої галузі є розвиток особистості учня через осмислення минулого, сучасного та зв’язків між ними, взаємодії між глобальними, загальноукраїнськими і локальними процесами; формування ідентичності громадянина України, його активної громадянської позиції на засадах демократії, патріотизму, поваги до прав і свобод людини, визнання цінності верховенства права та нетерпимості до корупції.

Компетентнісний потенціал громадянської та історичної освітньої галузі, базові знання та вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів зазначені в додатках 17 та 18 до Державного стандарту базової середньої освіти.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з громадянської та історичної освітньої галузі передбачають, що учень / учениця:

  • мислить історико-хронологічно, орієнтується в історичному часі, встановлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями, явищами і процесами, діяльністю людей та її результатами в часі, виявляє зміни і тривалість у житті суспільства;
  • мислить геопросторово, орієнтується в соціально-історичному просторі, виявляє взаємозалежність розвитку суспільства, господарства, культури і навколишнього природного середовища;
  • мислить критично, працює з різними джерелами інформації та формулює історично обґрунтовані запитання;
  • мислить системно, виявляє взаємозв’язок, взаємозалежність та взаємовплив історичних подій, явищ, процесів, постатей у контексті відповідних епох; розуміє множинність трактувань минулого і сучасного та зіставляє їх інтерпретації;
  • усвідомлює власну гідність, реалізує власні права і свободи, поважає права і гідність інших осіб, виявляє толерантність, протидіє проявам дискримінації;
  • дотримується демократичних принципів, конструктивно взаємодіє з іншими особами, спільнотою закладу освіти, місцевою громадою і суспільством, долучається до розв’язання локальних, загальнонаціональних і глобальних проблем, усвідомлює необхідність утвердження верховенства права і дотримання правових норм для забезпечення сталого розвитку суспільства.

Теми модельної програми

1. Вступ. Що ми знаємо про суспільство та Україну

2. Що таке сучасний світ і чим він відрізняється від світу минулого

3. Що таке минуле та хто і як його вивчає

4. Історичний час як основа розуміння минулого

5. Роль простору в розумінні минулого і сучасного світу

6. Вплив простору на організацію суспільства

7. Як історики дізнаються про минуле

8. Де зберігаються свідчення минулого

9. Повторюємо та узагальнюємо

10. Історія, яка нас оточує

11. Як людина включена в історію

12. Історія як єдність тяглості й змінності

13. Україна в часі і просторі

14. Багатоманітність і єдність сучасного світу

15. Повторюємо й узагальнюємо

Планування освітньої діяльності

Методичні матеріали