Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5 клас

Нормативні документи

Інтегрований курс “Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти” (5–6 класи) реалізує завдання громадянської та історичної освітньої галузі Державного стандарту базової середньої освіти.

Метою громадянської та історичної освітньої галузі є розвиток особистості учня через осмислення минулого, сучасного та зв’язків між ними, взаємодії між глобальними, загальноукраїнськими і локальними процесами; формування ідентичності громадянина України, його активної громадянської позиції на засадах демократії, патріотизму, поваги до прав і свобод людини, визнання цінності верховенства права та нетерпимості до корупції.

Компетентнісний потенціал громадянської та історичної освітньої галузі, базові знання та вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів зазначені в додатках 17 та 18 до Державного стандарту базової середньої освіти.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з громадянської та історичної освітньої галузі передбачають, що учень / учениця:

  • мислить історико-хронологічно, орієнтується в історичному часі, встановлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями, явищами і процесами, діяльністю людей та її результатами в часі, виявляє зміни і тривалість у житті суспільства;
  • мислить геопросторово, орієнтується в соціально-історичному просторі, виявляє взаємозалежність розвитку суспільства, господарства, культури і навколишнього природного середовища;
  • мислить критично, працює з різними джерелами інформації та формулює історично обґрунтовані запитання;
  • мислить системно, виявляє взаємозв’язок, взаємозалежність та взаємовплив історичних подій, явищ, процесів, постатей у контексті відповідних епох; розуміє множинність трактувань минулого і сучасного та зіставляє їх інтерпретації;
  • усвідомлює власну гідність, реалізує власні права і свободи, поважає права і гідність інших осіб, виявляє толерантність, протидіє проявам дискримінації;
  • дотримується демократичних принципів, конструктивно взаємодіє з іншими особами, спільнотою закладу освіти, місцевою громадою і суспільством, долучається до розв’язання локальних, загальнонаціональних і глобальних проблем, усвідомлює необхідність утвердження верховенства права і дотримання правових норм для забезпечення сталого розвитку суспільства.

Теми модельної програми

Розділ І. Спільноти, у яких я живу

1. Вступ. Повторення та актуалізація знань із початкової школи

2. “Я” та “інші”. Що таке спільнота й приналежність до неї

3. Що об’єднує людей у спільноти та якими вони бувають

4. Якими людські спільноти були в минулому та є тепер

5. Життя в громаді

6. Приватний і публічний простори людини

7. Урок узагальнення

Розділ ІІ. Моя країна — Україна

8. Історична топоніміка України. Поява назви “Україна”

9. Україна на карті в минулому і тепер

10. Історико-етнографічні регіони України

11. Заняття, звичаї і традиції українців у минулому і тепер

12. Україна багатокультурна

13. Що сьогодні означає бути громадянином України

14. Урок узагальнення

Планування освітньої діяльності

Методичні матеріали

Приклади онлайн-уроків